Cuộn Nylon HD - PE

Túi HD-PE-PP

màng co - màng chít

Foam

thông tin liên hệ
Mrs. San
Phó Giám Đốc - 0975 523 285

Ms. Hạnh
Kinh Doanh - 0358 116 979

cuộn HD ( in - không in )

Cuộn Nilon HD in
Cuộn Nilon HD in
Cuộn Nilon HD
Cuộn Nilon HD