Cuộn Nylon HD - PE

Túi HD-PE-PP

màng co - màng chít

Foam

thông tin liên hệ
Mrs. San
Phó Giám Đốc - 0975 523 285

Ms. Huyền
Kinh Doanh - 01658 116 979

Foam cuộn ( màu - không màu )

Foam cuộn (màu – không màu)
Foam cuộn (màu – không màu)