Cuộn Nylon HD - PE

Túi HD-PE-PP

màng co - màng chít

Foam